VEDTÆGTER FOR
Håndboldklubben Lammefjorden

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Klubbens navn er Håndboldklubben Lammefjorden, som forkortes HK Lammefjorden.

 2. Dens hjemsted er Holbæk og Odsherred Kommuner anno 2008.

 3. Før endelig godkendelse som tilskudsberettet klub forudsætter Holbæk og Odsherred kommuner, at der indgås en klar og tydelig aftale om tilskud, så klubben ikke opnår ”dobbelt tilskud”. Aftalen skal endvidere omhandle klubbens regnskabsaflæggelse til kommunerne.

§ 2 Formål

Klubbens formål er, at udøve og fremme interessen for håndbold på ethvert niveau, og ved at give medlemmerne medansvar for klubbens virke, at skabe sammenhold og socialt samvær på tværs og derved udvikle lysten til at tage ansvar og engagere sig i klubben og dens fremtid.

§ 3 Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af HRØ samt DGI Vestsjælland, og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person, som vil følge klubbens vedtægter og klubbens formål.

§ 5 Kontingent

Klubbens kontingent og indmeldelsesgebyr samt betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§ 6 Udmeldelse - eksklusion

 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.

 2. Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.

 3. Ingen, som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

 4. Overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser kan medføre karantæne eller eksklusion efter bestyrelsens beslutning.

 5. Den ekskluderede kan forlange eksklusionen prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 6. Med henblik på at undgå pædofile, forbeholder klubben sig ret til, at indhente oplysninger i det centrale kriminalregister på alle klubbens trænere/ledere der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år. Andre trænere/ledere skal fremlægge en straffeattest, hvor det også vil fremgå om vedkommende er pædofildømt. Ved en oplysning om pædofili vil træneren/lederen øjeblikkeligt blive ekskluderet af klubben.

§ 7 Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 2. Den ordinære generalforsamling, som afholdes inden udgangen af april måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel på de sociale medier, hjemmesiden samt mail.

 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives af stemmeberettigede personer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 4. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen.

 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, forældre kan oppebære én stemme pr. aktivt barn under 15 år. Ingen person kan have mere end én stemme. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.

 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent

 2. Bestyrelsens beretning for det seneste års virke

 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår

 4. Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Planer for det fremadrettede arbejde

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, jf. §11 stk. 2.

3 eller 4 medlemmer i ulige årstal
2 eller 3 medlemmer i lige årstal

  1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

  2. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år

  3. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

  4. Eventuelt.


§ 9 Generalforsamlingens ledelse

 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges uden for bestyrelsens rækker.

 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.

 3. Generalforsamlingens beslutninger anføres i et referat, som underskrives af dirigenten.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når fire medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen.
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

 2. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7.

§ 11 Bestyrelse

 1. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold, idet der dog godt kan ske en optimal delegation af kompetence og opgaver til de mange nedsatte udvalg.

 2. Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med minimum formand, næstformand, sekretær og kasserer/økonomichef (kasserer/økonomichef dog jf. stk. 3a).

  1. Bestyrelsen kan efter eget valg supplere sig med en kasserer/økonomichef uden for bestyrelsen.

 4. Personer under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter.

 5. I tilfælde, hvor et medlem af bestyrelsen træder ud af arbejdet indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig igen.

 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende.

 7. Sekretæren fører et beslutningsreferat over bestyrelsens møder.

§ 12 Tegningsret

 1. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formand eller næstformand samt et bestyrelsesmedlem.

 2. Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes klubben af alle bestyrelsesmedlemmer.

 3. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser.

§ 13 Udvalg

 1. Klubben/bestyrelsen nedsætter et antal udvalg til varetagelse af nærmere bestemte opgaver.

 2. De enkelte udvalgs kompetence og beføjelser aftales med den siddende bestyrelse.

 3. Der skal være en hovedansvarlig (udvalgsformand) for alle nedsatte udvalg, og der skal være en kontaktperson fra bestyrelsen tilknyttet disse udvalg.

 4. Det tilstræbes at der i hvert lokalområde (Gislinge, Svinninge, Vallekilde-Hørve, Fårevejle) tilbydes håndboldaktiviteter for de yngste medlemmer.

§ 14 Regnskab

 1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret (01/01 til 31/12).

 2. Bestyrelsen skal aflevere driftsregnskab og status til revisorerne inden den 1. marts.

 3. Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 15 Revision

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen bilagskontrollanter. Disse skal hvert år, inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

 2. Bilagskontrollanterne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer

 1. Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget idet blanke stemmer ikke medtages. Forslaget skal være indleveret til tiden.

 2. Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 17 Klubbens opløsning

 1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 2. Klubben kan opløses, når opløsningen vedtages af 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende, lovligt indvarslede generalforsamlinger med højest en måneds mellemrum.

 3. Anførte afstemningsregler anført i § 16 skal følges.

 4. Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.

§ 18 Datering

 1. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. maj 2004.

 2. Ændret på den ordinære generalforsamling den 19. april 2005.

 3. Ændret på den ordinære generalforsamling den 27. april 2006.

 4. Ændret på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2007.

 5. Ændret på den ordinære generalforsamling den 31.marts 2008.

 6. Ændret på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2010.

 7. Ændret på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2013.

 8. Ændret på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2015.

 9. Ændret på den ordinære generalforsamling den 24. april 2019.

 10.  Ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. maj 2019